آنالیز مصالح کناف

مقایسه قیمت مصالح سنتی و کناف

مقایسه قیمت مصالح سنتی و کناف

 مقایسه قیمت مصالح سنتی و کناف : با توجه به روند توسعه پایدار کشورها، ملاحظه میشود که روشهای سنتی جوابگوی مناسبی برای صنعتی شدن عملیات اجرایی ساختمانها نمیباشد. متناسب با نیازها و امکانات و به موازات روند پیش ساختگی اعضای