گالری فرش صنم

نوع خدمات:طراحی- تهیه مصالح و اجرای سقف کاذب کناف
کاربری: بازار فرش عباسی فردوسی- گالری فرش
کارفرما: جناب آقای احمد نژاد

 

گالری فرش صنم