مصالح درزگیری

مصالح درزگیری کناف شامل بتونه درزگیر (فوگن فولر)، نوار درزگیر، نوار چسب جدا کننده (ترن فیکس) و گچ پوششی (پودر ماستیک) می باشد.

پودرها و بتونه
نوارها
مصالح درزگیری