صفحات Diamant

پنل دیامنت

هسته گچی تشکیل دهنده این صفحات حاوی الیاف شیشه و مواد سیلیکونی می باشند. چگالی صفحات مذکور بالاتر از صفحات گچی معمولی بوده و به همین دلیل استفاده از یک لایه از این صفحات به جای چند لایه برای رسیدن به مقاومت بیشتر در برابر ضربه امکان پذیر است.

نوع پنل: EN 520 DFH2IR

D = چگالی کنتزل شده

F = داری هسته گچی تا مقاومت در برابر حریق A2s1d0

H = ضریب جذب آب کمتر از ۱۰ % H2

R = دارای مقاومت افزایش یافته

I = دارای سختی سطحی افزایش یافته

صفحه روکش دار گچی نوع H (با نرخ جذب آب کاهش یافته)

برای کاهش نرخ جذب آب، در این نوع صفحات از افزودنی ها استفاده می شود. به منظور بهبود عملکرد صفحه در کاربردهای ویژه که نیاز به خواص با جذب آب کم است، این نمه صفحات مناسب هستند.

به منظور شناسایی، این نوع صفحات با انواع H2 , H1 و H3 ، که از نظر جذب آب متفاوت اند، مشخص میشوند.

صفحه روکش دار گچی نوع R (با مقاومت افزایش یافته)

این صفحات درکاربردهای ویژه که نیاز به مقاومت زیادتر است دارای بار شکست افزایش یافته در هر دو جهت طولی و عرضی هستند. در رویه این صفحات می توان عملیات اندودکاری با گچ مناسب و یا کارهای تزیینی انجام داد.

به منظور شناسایی، این نوع صفحات با نوع R ، مشخص می شوند.

صفحه روکش دار گچی نوع D (با چگالی کنترل شده)

این صفحات دارای چگالی کنترل شده هستند و میتوان در رویه آنها عملیات اندود کاری با گچ مناسب و یا کارهای تزئینی انجام داد.به لحاظ کنترل چگالی،عملکرد این نوع صفحات در کاربردهای معین بهبود داده میشود تا خواص موردنظر بدست آید.

به منظور شناسایی، این نوع صفحات با نوع D ، مشخص می‌شوند.

صفحه روکش دار گچی نوع I (با سختی سطحی افزایش یافته)

این صفحات درکاربردهای ویژه که نیاز به سختی سطحی زیادتر است، استفاده می شوند. در رویه این صفحات می توان عملیات اندودکاری با گچ مناسب و یا کارهای تزیینی انجام داد.

به منظور شناسایی، این نوع صفحات با نوع I، مشخص می شوند.

مشخصات فنی:پنل دیامنت

مقاومت کششی پنل:   ۳۵۰۰N/mm2 
 مقاومت فشاری پنل: ۱۰N/mm2
پنل دیامنت

مقاومت فشاری پنل گچی ۵N/mm2   : RG

 مقاومت فشاری بلوک بتن گازی : ۳N/mm2

 مقاومت فشاری پنل گچی ۱۰N/mm2   : Diamant

پنل دیامنت
پنل دیامنت
پنل دیامنت
صفحات Diamant