پروژه ۲۰۰۰ واحدی شهریار

نوع خدمات: نظارت
کاربری: مسکونی
کارفرما: شرکت آ‌س‌پ

پروژه ۲۰۰۰ واحدی شهریار