مشاوره

مشاوره ساخت و ساز خشک

ساخت و ساز خشک در پروژه‌های عمرانی دارای ساختارهای متعددی است که نیاز به مشاوره دارد به عنوان مثال در مبحث سقف کاذب، ساختارهای مختلفی وجود دارند (مانند سقف D112b) که بر اساس نیاز کارفرما و اجرایی بودن میتوان از ساختار مناسب استفاده کرد.تعیین ساختار مورد نظر یکی از اصلی ترین پارامترهای ساخت و ساز خشک میباشد که قبل از شروع مراحل طراحی و اجرا باید این مرحله به دقت انجام شود تا در هنگام عملیات اجرایی به مشکل و تاخیر برنخوریم و هزینه‌های اجرای ساختار تعیین شده قبل از شروع پروژه جهت تهیه اسناد مناقصه برآورد گردد.هرکدام از ساختارها دارای بار مالی متفاوت میباشند لذا انتخاب ساختار مناسب که هم بارمالی کمتر و هم سرعت اجرایی بیشتر را به شرط اجرایی بودن داشته باشد دارای اهمیت است.

برخی ازعواملی که در انتخاب نوع ساختار موثر است عبارتند از: کاربری فضا ، انعطاف معماری ، دسترسی آسان به تاسیسات، سرعت اجرا، مقاومت در برابر حریق و رطوبت ، عملکر صوتی و ...

باتوجه به مباحث بالا شروع خدمات شرکت سپهرسازان فیدار به کارفرمایان محترم دریافت نظرات و خواسته‌های آنها ، بازدید از نقشه‌ها اولیه و پروژه و مشاوره در زمینه مباحث ساخت و ساز خشک در مورد تعیین ساختار مناسب سقف یا دیوار درایوال میباشد.