تعداد شاخه پروفیل های رانر

به دلیل تغییر در دستگاه های بسته بندی پروفیل رانر، تعداد پروفیل ها در بندیلک های این محصول به شرح زیر تغییر یافته است :
لازم به ذکر است در تعداد شاخه ها و متراژ بندیل های اصلی تغییری ایجاد نشده است.

تعداد دربندیلک (شاخه)                          نوع پروفیل

U100                                                      ۱۰
U70                                                      ۱۰
U48                                                      ۱۰
U26                                                       ۸

تعداد شاخه پروفیل های رانر